Rybárske preteky na VN Uhorské a na VN Veľké Dravce

P r o p o z í c i e

na rybárske preteky organizované MsO SRZ Lučenec v roku 2020.

Program a podmienky pretekov.

________________________________________________________________________

Rybárske preteky na VN Uhorské dňa  9. mája 2020 /sobota/

Rybárske preteky na VN Veľké Dravce dňa 16. mája 2020 /sobota/

1. Nástup pretekárov a prezentácia bude od 6.00 hod. do 7.00 hod.

2. Začiatok pretekov o 7.00 hod.

3. Koniec pretekov o 12.00 hod. - začiatok a koniec pretekov bude oznámený zvukovým signálom.

4. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien bude po 13.00 hod.

5. Pretekov sa môže zúčastniť každý člen MsO Lučenec s platnou povolenkou na rok 2020. Hostia z iných organizácií len pozvaní štatutárnymi zástupcami organizácie.

6. Chytanie je povolené len počas pretekov v čase od 7.00 do 12.00 hod. Chytá sa  maximálne na dva prúty.        

7. Pretekár si môže z úlovku ponechať dva kapry, ostatné ryby sa púšťajú. Do súťaže sa počíta iba kapor.

8. Výmena usádkovaných rýb sa zakazuje.

9. Akákoľvek zámena stanovíšť je zakázaná. Preteká sa len jednotlivo. Úlovky si navzájom vymieňať alebo spolčovať je zakázané. Nedodržanie týchto podmienok bude považované za dôvod na diskvalifikáciu zo súťaže.

10.Stanovištné číslo je každý pretekár po skončení pretekov povinný priniesť k organizačnému štábu.

11. Štartovné na osobu je 5,- € /deti do 15 rokov 2,- €/.

12. Chytá sa na všetky prípustné nástrahy. Zákaz lovu s použitím živej alebo mŕtvej rybky. Lov vláčením a lov bez podberáka je zakázaný. 

13. Do súťaže sa počíta len kapor dosahujúci lovnú mieru a to 1 cm = 1 bod.

14. Vyhodnocujú sa dve kategórie a to do 15 rokov a nad 15 rokov.

15. Počet súťažiacich je limitovaný počtom pripravených stanovíšť.

 

Žiadame všetkých súťažiacich aby svoje motorové vozidlá odstavili na vyhradených priestoroch. Prípadné riziko úrazu znášajú účastníci RP.

Riaditeľ pretekov: JUDr. Ľubomír Víťaz

Na VN Uhorské: Štefan Šenkár

Výbor MsO SRZ Lučenec

 

Verzia PDF pre tlač