Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Propozície na rybárske preteky 2019

P r o p o z í c i e

na rybárske preteky organizované MsO SRZ Lučenec v roku 2019.

Program a podmienky pretekov.

________________________________________________________________________

Rybárske preteky na VN Ľadovo dňa 4.mája 2019/sobota/

(v prpade vypustenia a opravovania VN sa samozrejme preteky nekonajú).

Rybárske preteky na VN Veľké Dravce dňa 11.mája 2019 /sobota/.

Rybárske preteky na VN Uhorské dňa 18.mája 2019 /sobota/

1. Nástup pretekárov a prezentácia bude od 6.00 hod. do 7.00 hod.

2. Začiatok pretekov o 7.00 hod.

3. Koniec pretekov o 12.00 hod. – začiatok a koniec pretekov bude oznámený zvukovým

signálom.

4. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien bude po 13.00 hod.

5. Pretekov sa môže zúčastniť každý člen MsO Lučenec s platnou povolenkou na rok 2019.

Hostia z iných organizácií len pozvaní štatutárnymi zástupcami organizácie.

6. Chytanie je povolené len počas pretekov v čase od 7.00 do 12.00 hod. Chytá sa maximálne

na dva prúty.

7. Pretekár si môže z úlovku ponechať dva kapry, ostatné ryby sa púšťajú. Do súťaže sa

počíta iba kapor.

8. Výmena usádkovaných rýb sa zakazuje.

9. Akákoľvek zámena stanovíšť je zakázaná. Preteká sa len jednotlivo. Úlovky si navzájom

vymieňať alebo spolčovať je zakázané. Nedodržanie týchto podmienok bude považované

za dôvod na diskvalifikáciu zo súťaže.

10.Stanovištné číslo je každý pretekár po skončení pretekov povinný priniesť

k organizačnému štábu.

11. Štartovné na osobu je 5,- € /deti do 15 rokov 2,- €/.

12. Chytá sa na všetky prípustné nástrahy. Zákaz lovu s použitím živej alebo mŕtvej rybky.

Lov vláčením a lov bez podberáka je zakázaný.

13. Do súťaže sa počíta len kapor dosahujúci lovnú mieru a to 1 cm = 1 bod.

14. Vyhodnocujú sa dve kategórie a to do 15 rokov a nad 15 rokov.

15. Počet súťažiacich je limitovaný počtom pripravených stanovíšť.

Žiadame všetkých súťažiacich aby svoje motorové vozidlá odstavili na vyhradených priestoroch. Prípadné riziko úrazu znášajú účastníci RP.

Riaditeľ pretekov: JUDr. Ľubomír Víťaz

Na VN Uhorské: Štefan Šenkár

Výbor MsO SRZ Lučenec