Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Aktuality

Zarybnenie Úhorom

Úhorie monté vysadené v obvode SRZ Lučenec.Ľuboreč 0,5 kg,
Veľká I 0,5 kg,

Kúpna Baňa 0,5 kg, Rátka 0,5 kg. spolu 2 kg.

Preteky v love Sumčeka hnedého (amerického)

Preteky v love

Sumčeka hnedého /amerického/

Preteky, v ktorých skoro každý vyhrá !

Chcete aj v tomto roku prispieť k regulácii premnoženého Sumčeka hnedého na štrkovisku Veľká n.I.?

Zúčastnite sa pretekov v love tohto nežiaduceho rybieho druhu!

Preteky sa uskutočnia dňa 25.5.2019 sobotaa/ na štrkovisku Veľká n.I. č.1, revír č.4260.

Pravidlá pretekov a ostatné informácie o pretekoch:

 1. Prezentácia pretekárov – od 6.00 do 6.55 hodín.

 2. Začiatok pretekov – 7.00 hodín.

 3. Koniec pretekov – 14.00 hodín.

 4. Váženie úlovkov /len sumček hnedý – americký/ od 14.00 hodín. Po odvážení úlovku sa pretekárovi ihneď odovzdá cena – jeden kg krmítkovej zmesi, ak pretekár uloví najmenej 1 kg sumčekov.

 5. Za každý ďalší jeden celý kg sumčeka sa pretekárovi odovzdá ďalší kg krmiva. Napríklad, ak pretekár uloví 5,30 kg sumčeka, odovzdá sa pretekárovi 5 kg krmiva.

 6. Vyhodnocuje sa len sumček hnedý /americký/. Ostatné druhy ulovených rýb sa ihneď po ulovení čo najšetrnejšie púšťajú.

 7. Vnadiť možno ihneď po pridelení štartovného čísla.

 8. Štartovné = 0,00 €.

 9. Chytá sa na všetky prípustné nástrahy, pričom sa odporúča nástraha živočíšneho pôvodu. Lov s použitím mŕtvej, alebo živej rybky je zakázaný.

 10. Chytať ryby je možné len počas pretekov.

 11. Sumčeky je nutné počas pretekov uchovávať v sieťke až do doby váženia. Uchovávanie vo vedrách je neetické !

 12. Pretekov sa môže zúčastniť každý člen MsO Lučenec s platnou povolenkou na rok 2018 a tiež pozvaní hostia z iných organizácií.

 13. Spôsob lovu – je možné chytať na dve udice podľa zákona.

 14. Prípadné riziko úrazu znášajú účastníci.

 15. Celkové vyhodnotenie súťaže bude uverejnené na našej www.rybárstvonovohradu.sk.

Riaditeľ pretekov: Ing. Jaroslav Viktorín

Propozície na rybárske preteky 2019

P r o p o z í c i e

na rybárske preteky organizované MsO SRZ Lučenec v roku 2019.

Program a podmienky pretekov.

________________________________________________________________________

Rybárske preteky na VN Ľadovo dňa 4.mája 2019/sobota/

(v prpade vypustenia a opravovania VN sa samozrejme preteky nekonajú).

Rybárske preteky na VN Veľké Dravce dňa 11.mája 2019 /sobota/.

Rybárske preteky na VN Uhorské dňa 18.mája 2019 /sobota/

1. Nástup pretekárov a prezentácia bude od 6.00 hod. do 7.00 hod.

2. Začiatok pretekov o 7.00 hod.

3. Koniec pretekov o 12.00 hod. – začiatok a koniec pretekov bude oznámený zvukovým

signálom.

4. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien bude po 13.00 hod.

5. Pretekov sa môže zúčastniť každý člen MsO Lučenec s platnou povolenkou na rok 2019.

Hostia z iných organizácií len pozvaní štatutárnymi zástupcami organizácie.

6. Chytanie je povolené len počas pretekov v čase od 7.00 do 12.00 hod. Chytá sa maximálne

na dva prúty.

7. Pretekár si môže z úlovku ponechať dva kapry, ostatné ryby sa púšťajú. Do súťaže sa

počíta iba kapor.

8. Výmena usádkovaných rýb sa zakazuje.

9. Akákoľvek zámena stanovíšť je zakázaná. Preteká sa len jednotlivo. Úlovky si navzájom

vymieňať alebo spolčovať je zakázané. Nedodržanie týchto podmienok bude považované

za dôvod na diskvalifikáciu zo súťaže.

10.Stanovištné číslo je každý pretekár po skončení pretekov povinný priniesť

k organizačnému štábu.

11. Štartovné na osobu je 5,- € /deti do 15 rokov 2,- €/.

12. Chytá sa na všetky prípustné nástrahy. Zákaz lovu s použitím živej alebo mŕtvej rybky.

Lov vláčením a lov bez podberáka je zakázaný.

13. Do súťaže sa počíta len kapor dosahujúci lovnú mieru a to 1 cm = 1 bod.

14. Vyhodnocujú sa dve kategórie a to do 15 rokov a nad 15 rokov.

15. Počet súťažiacich je limitovaný počtom pripravených stanovíšť.

Žiadame všetkých súťažiacich aby svoje motorové vozidlá odstavili na vyhradených priestoroch. Prípadné riziko úrazu znášajú účastníci RP.

Riaditeľ pretekov: JUDr. Ľubomír Víťaz

Na VN Uhorské: Štefan Šenkár

Výbor MsO SRZ Lučenec

Zarybnenie zubáčom

22.10.2018 Zarybnenie revírov MsO Lučenec Zubáčom 1 ročným,

Luboreč, Rapovce, Veliká nad Ipľom, T. Láza, V. Dravce, Píla, Ľuboreč.

Jesenné zarybnenie

V mesiaci september bolo zarybnenie:

boleň ročný 5 000 kusov 24.9.2018 a 

pstruh potočný ročný 14 200 ks 26.9.2018

v revíroch MsO SRZ  Lučenec

 

Ulovky 2018

 

 

Na vodnej nádrži Ľuboreč bol, ulovený kapor 87 cm 1.júla 2018  o 0,30 hodine na boilis, rybár Ivan Machava.

po fotení bola ryba vrátená do vody.

 

V Luboreči 28.7.2018 0,15 hodine bol ulovený kapor 85 cm 12,3 kg –

Jozef  Vilhan, Boľkovce, návnada bolilis. kapor vrátený vode.

 

27.8.2018 vodná nádrž Veľké Dravce 8,00 hod.

Martin Machava ulovil zubáča 

 92cm, 6,5kg, vrátený do vody.

 

V Luboreči ulovil 28.8.2018 o 21,30 hodine

Dušan Poltársky kapra 93 cm a 10,5 kg. vrátený do vody.

 

V Ľuboreči ulovil Peter Kováč 25.8.2018 o 1,30 hod. kapra 93 cm, 15,73 kg. vrátený vode.

a 31.8.2018 o 23,45 ulovil kapra o dlžke 90 cm 14,00 kg. tiež vrátený vode.

 

V Ľuboreči dňa 4.9.2018 o 5,00 hod ulovil Pavol Kováč ml. kapra 12,5 kg a 88 cm, vrátený vode.

V Ľuboreči dňa 6.9.2018 o 6,40 hod. Peter Kováč ulovil kapra dĺžky 102 cm a váhe 18,40 kg. vrátený vode.

 

Asi v tomto roku bol ulovený na Ľuboreči najväčší kapor 102 cm a 18,40 kg a pustený do vody.

Toto prvenstvo patrí Petrovi Kováčovi. Gratulujeme. 

 

Dňa 6.9.2018 o 23,30 hodine Peter Kováč ulovil dalšieho kapra 91 cm a 16,50 kg. na bilies a tiež pustený do vody.

 

 

Vo Veľkej nad Ipľom bol ulovený amur 114 cm o váhe 21,4 kg

8.9.2018 o 22,10 hodine rybár Róbert Pál, rybu vrátil do vody.

návnada – kukurica

 

 

Veľká nad Ipľom – rybárka Aneta Pálová amur 110 cm /16 kg na kukuricu ulovený 15.9.2018 o 01,15 hodine.

 

30.9.2018 0 10,05 hod ulovil Vojtech Sabó sumca 158 cm, 24 kg. v Gemerskom Jablonci.

Vydávanie rybárskych náležitostí na rok 2019

OO Lučenec :

Rybárske náležitosti sa budú vydávať v rybárskom dome

na Hviezdoslavovej 30, v Lučenci :

 

Marec 2019 :

9., 16., 30. marca

vždy v sobotu od 9,00 – 12,00 hod.

 

 

 

OO Lovinobaňa :

v Lovinobani na obvyklom mieste od 8,00 – 12,00 hod.

 

 

 

OO Fiľakovo :

Rybárske náležitosti sa budú vydávať :

od 13,00 – 16,00 hod.

v roku 2019 v obchode SABMIX, tak ako po iné roky.

 

 

 

OO Poltár :

Plán predaja a výdaj rybárskych náležitosti

rok 2019.

December

31.12.2018

Zábavný štvorec GOGO-Bar

Od-9.oo.h -12.oo.h

Rok 2019.

     
     
     

Marec.

2.(VČS) 6. 13. 20. 27.

od 14.oo.h -16.oo.hod.

Apríl.

10. 17. 24.

od 14.oo.h -16.oo.hod.

Máj.

18.5 ( Rybárske preteky Uhorské od 8.oo-11.3o.hod.)

Jún-Júl

Po telefonickom dohovore

Predaj a výdaj povolení na rybolov rok 2019 sa bude konať v

kancelárii Obo SRZ Poltár, na ulici Slobody– (Kultúrny dom.)

Členskú známku/členské/ je potrebné vyplatiť do 31.3.2019 !

Študenti – doložiť potvrdenie o štúdiu !

Riadne vyplnený záznam o úlovkoch odovzdať do 15.1.2019 !

 

 

 

 

 

 

Zarybnenie sumcom

Dňa 13.11.2017 bol vysadený 2-3.ročný sumec 150 kg do VN Veľká I.

Zubáč veľkoústy ulovený vo Veľkých Dravciach

Na VN Veľké Dravce bol ulovený zubáč veľkoústy o dĺžke 90 cm,

dňa 2.11.2017,  lovec Angel Rajniak , nástraha belička.

 

Pstruh dúhový

12.10.2017 bol vysadený pstruh dúhový do vodných nádrží :

Píla,  Šiatorošská Bukovinka,  Uhorské,  všade 300 kg

Tolstolobik, Veľké Dravce

Vo Veľkých Dravciach ulovil Zsolt Szoo tolstolobika o dlžke 120 cm a váhe 40 kg, 6.10.2017

Vysadenie pstruha jednoročného, potočného

Vysadené 10 000 pstruhov jednoročných v revíri:

Ipeľ : 5 500 kusov

Krivánsky potok . 4 000 kusov

pokusne zarybnené :

200 kusov monický potok v tekajúci do Beliny

300 kusov Belinský potok

Ľuboreč v septembri

16.9.2017 o 3,15 hodine ulovil Ján  Paučo kapra 92 cm a 11,00 kg, pustený säť do vody.

To to je výsledok dobrého hospodárenia s rybami, ked sa chytí a pustí do vody. konštatoval miestny hospodár-porybný Dušan Dolnák.

 

Veľké ryby

štrkovisko Veľká nad Ipľom : 1.8.2017 chytený Kapor 77 cm 8,46 kg, na kukuricu

rybár Ladislav Jačmeník , ryba vrátená vode.