Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

Inkaso

Inkaso na rok 2019

 

Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

I N K A S O
rybárskych náležitostí /RN/ na rok 2019 – platby sú v € .

 

____________________________________________________________________________________________________________
Druh povolenia pre členov                    dospelých                mládež do 18r.                             dôchodcov,
                                                                                                   a študentov do 25 r.                ženy a ID /pozri pozn./
____________________________________________________________________________________________________________
Miestne povolenie kaprové                      43,00                              37,00                                         37,00
Dodatkové pstruhové povol.                    20,00                             20,00                                         20,00
Zväzové povolenie kaprové                      40,00                              40,00                                        40,00
Zväzové povolenie lipňové                       40,00                              40,00                                         40,00
Členská známka                                        29,00                              17,00                                          29,00
Upozornenie: dodatkovú p.p. a zväzovú kapr., alebo lipňovú povolenku si môže zakúpiť len ten člen,

ktorý si kúpil miestne kaprové povolenie.

____________________________________________________________________________________________________________
Alternatívy pre platbu
1. Udržovacia platba                                 29,00                              17,00                                         29,00
2. Miestna povol. K+ členské                  72,00                              54,00                                         66,00
3. Miestna p.K+dodatková pov.
pstruhová + členské                                 92,00                              74,00                                         86,00
4. Miestna povol. K +zväzová K+
+ členské                                                   112,00                              94,00                                        106,00
5. Miestna +zväzová pov. K +
+ dodatk.p.+ členské                               132,00                            114,00                                        126,00
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poznámka: dôchodcom na predčasnom a invalidnom dôchodku vzniká nárok na zľavu po predložení príslušného potvrdenia. Zľava sa netýka tzv. „výsluhových dôchodcov“.
Okrem rybárskych náležitostí uvedených v tabuľke, je člen povinný zakúpiť si ročný rybársky lístok, alebo 3-ročný rybársky lístok na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska – ročný RL – 7,-€, trojročný – 17,-€ / nie je príjmom MsO/.

Ďalšie upozornenia:
1. Členovia SRZ starší ako 70 rokov, ktorých členstvo trvá dlhšie ako 10 rokov, majú nárok na poskytnutie základného povolenia na rybolov v hodnote 37,00 € zdarma.
2. Členovia, ktorí v roku 201 nemajú záujem vykonávať rybárske právo, ale chcú byť naďalej členmi SRZ, majú možnosť vyplatiť si udržiavací poplatok vo výške členskej známky, t.j. 29,00 € , mládež do 18 rokov 17,- €.
3. Nárok na zľavu ako mládež do18 rokov majú aj študenti do 25 rokov.
4. Nárok na zľavu ako dôchodcovia majú aj ženy a členovia na plnom invalidnom dôchodku.

5. Invalidní dôchodcovia – „vozíčkari“ majú nárok na miestnu kaprovú povolenku zdarma.

6. Rybárske náležitosti budú vydávané od mesiaca december 2018, pričom miesto, spôsob a termín vydávania bude včas oznámený vo vývesných skrinkách a na rybárskom dome.
7. Člen SRZ je povinný vyplatiť členský poplatok najneskôr do 31. 3. 2019, pričom nezaplatením členského do tohto termínu členstvo v SRZ zaniká / viď Stanovy SRZ/.
8. Člen SRZ pri vydávaní rybárskych náležitostí je povinný predložiť členskú legitimáciu.
9. Príslušné poplatky je možné zaplatiť:

a/ v hotovosti pri vydávaní rybárskych náležitostí,
b/ prevodom z osobného účtu na účet MsO SRZ Lučenec, č.ú. 59328625/0900, VS 2019, KS 0558. Pri platení touto formou bude potrebné predložiť pri vydávaní rybárskych náležitostí výpis z účtu potvrdený peňažným ústavom.
10. Za oneskorené odovzdanie prehľadu o úlovkoch, alebo jeho nevrátenie, je sankcia nevydania povolenky na príslušný rok , resp. dodatočný členský príspevok vo výške 4,00 €.
11. Od 1. 1. 2019 je lov rýb povolený len na povolenie na rybolov platné na rok 2019 
12. Novoprijatý člen, ktorý dosiahol 18 rokov fyzického veku, platí zápisné vo výške 20,00 € , študenti 10,00 €. Toto ustanovenie platí aj pre bývalých členov, ktorých členstvo zaniklo oneskoreným zaplatením členského, resp. jeho nezaplatením .
13. Členovia SRZ si môžu zakúpiť aj povolenie na rybolov platné pre všetky revíry v rámci SRZ na základe žiadosti.

 

Detské povolenia /6 – 15 rokov/

1/ Detské povolenie kaprové na rybárske revíry v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec a revíry zahrnuté vo zväzovom povolení na kaprové vody /dve nálepky/ – 24,00 €.
2/ Detské povolenie na vody pstruhové v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 15,00 €.
3/Detské povolenie na kaprové vody v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 14,- €.
Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody uvedeného v bode č.3 sa počas prázdnin júl a august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love dieťa sprevádza.
4/Zápisné sa platí vo výške 2,- €

                                            Cena hosťovacích povolení na rok 2019 / vždy len na jeden revír/

Denná kaprová p. = 10,00 €, týždenná K = 40,00 €, pstruhová denná p. = 10,00 €

Hosťovačka pre deti kaprová denná = 20,00 € týždenná = 5 €

Pre nečlenov SRZ : Kaprová alebo pstruhová denná = 20,00 €, týždenná K = 80 €.

 

Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2019 – p r a v i d l á

1. Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou / 8 hod./ má každý člen MsO SRZ Lučenec okrem:
a/ Mládež do 18 rokov a ženy
b/ Členovia – po dovŕšení 62 rokov.
Táto skupina rybárov sa z vlastnej iniciatívy brigád zúčastniť môže.
b/ Zdravotne ťažko postihnutí členovia.
2. Členovia MsO SRZ Lučenec podliehajúci brigádnickej povinnosti /všetci členovia okrem tých čo sú uvedení v bode č.1/, dostanú pri vydávaní rybárskych náležitostí „Plán brigád na rok 2019“ na základe čoho sa brigád zúčastnia. Plán brigád bude zverejnený aj vo vývesných skrinkách a na internete – www.rybarstvonovohradu.sk. Účasť na brigáde bude zapísaná do členského preukazu.
3. Člen ktorý predpokladá, že sa z rôznych osobných dôvodov nebude môcť brigád zúčastniť, zaplatí pri preberaní rybárskych náležitostí na rok 2019 15,00 €, ako dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.
4.Členovia, ktorí si v roku 2018 nesplnili svoju brigádnickú povinnosť, resp. nevyplatili dodatočný členský príspevok v súlade s inkasom na rok 2018, zaplatia pri preberaní RN na rok 2019 dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO LC vo výške 20,00 €. V opačnom prípade im nebude vydané povolenie na rybolov pre rok 2019.
5. Člen môže miesto hore uvedených možností poskytnúť sponzorský dar v primeranej výške na niektoré z podujatí organizovaných MsO Lučenec, alebo na činnosť MsO.
6. Členovia, ktorí si nesplnia v roku 2019 jednu z hore uvedených možností, zaplatia pri preberaní rybárskych náležitostí na rok 2020 peňažnú čiastku 20,00 € , ako dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.

 

 

Toto inkaso bolo vypracované na základe Smernice RADY SRZ v Žiline a schválené na zasadnutí Výboru MsO SRZ Lučenec dňa 9.10.2018