Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec
Kalendár zmien na stránke
november 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« okt    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Inkaso

Vydávanie rybárskych náležitostí na rok 2018

Rybárske náležitosti sa budú vydávať v rybárskom dome

na Hviezdoslavovej 30, v Lučenci :

 

Apríl 2018

28.4.  od 9,00 – 12,00 hod.

 

Máj 2018 :

v pondelok   7.5.2018 od 16,00 -17,00 hod.

v pondelok 21.5.2018 od 16,00 – 17,00 hod.

 

viac info na čísle 0907 639 815

 

 

 

 

 

 

Inkaso na rok 2018

 

Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

I N K A S O
rybárskych náležitostí /RN/ na rok 2018 – platby sú v € .

 

__________________________________________________________________________
Druh povolenia pre členov                    dospelých                mládež do 18r.                             dôchodcov,
                                                                                                   a študentov do 25 r.                ženy a ID /pozri pozn./
_________________________________________________________________________
Miestne povolenie kaprové                      43,00                              37,00                                         37,00
Dodatkové pstruhové povol.                    20,00                             20,00                                         20,00
Miestne a zväzové povolenie
kaprové /dve nálepky/                              78,00                              72,00                                          72,00
Členská známka                                        23,00                              14,00                                          23,00
_________________________________________________________________________
Alternatívy pre platbu
1. Udržovacie platby                                 23,00                              14,00                                         23,00
2. Miestna povol. K+ členské                   66,00                              51,00                                         60,00
3. Miestna p.K+dodatková pov.
pstruhová + členské                                  86,00                              71,00                                         80,00
4. Miestna povol. K +zväzová K+
+ členské                                                   101,00                              86,00                                         95,00
5. Miestna +zväzová pov. K +
+ dodatk.p.+ členské                               121,00                            106,00                                        115,00
__________________________________________________________________________

Poznámka: dôchodcom na predčasnom a invalidnom dôchodku vzniká nárok na zľavu po predložení príslušného potvrdenia. Zľava sa netýka tzv. „výsluhových dôchodcov“.
Okrem rybárskych náležitostí uvedených v tabuľke, je člen povinný zakúpiť si ročný rybársky lístok, alebo 3-ročný rybársky lístok na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska – ročný RL – 7,-€, trojročný – 17,-€ / nie je príjmom MsO/.

 

Ďalšie upozornenia:
1. Členovia SRZ starší ako 70 rokov, ktorých členstvo trvá dlhšie ako 10 rokov, majú nárok na poskytnutie základného povolenia na rybolov v hodnote 37,00 € zdarma.
2. Členovia, ktorí v roku 2018 nemajú záujem vykonávať rybárske právo, ale chcú byť naďalej členmi SRZ, majú možnosť vyplatiť si udržiavací poplatok vo výške členskej známky, t.j. 23,00 € , mládež do 18 rokov 14,- €.
3. Nárok na zľavu ako mládež do18 rokov majú aj študenti do 25 rokov.
4. Nárok na zľavu ako dôchodcovia majú aj ženy a členovia na plnom invalidnom dôchodku. 5. Invalidní dôchodcovia – „vozíčkari“ majú nárok na miestnu kaprovú povolenku zdarma.
6. Rybárske náležitosti budú vydávané od mesiaca december 2017, pričom miesto, spôsob a termín vydávania bude včas oznámený vo vývesných skrinkách a na rybárskom dome.
7. Člen SRZ je povinný vyplatiť členský poplatok najneskôr do 31. 3. 2018, pričom nezaplatením členského do tohto termínu členstvo v SRZ zaniká / viď Stanovy SRZ/.
8. Člen SRZ pri vydávaní rybárskych náležitostí je povinný predložiť členskú legitimáciu.
9. Príslušné poplatky je možné zaplatiť:

a/ v hotovosti pri vydávaní rybárskych náležitostí,
b/ prevodom z osobného účtu na účet MsO SRZ Lučenec, č.ú. 59328625/0900, VS 2018, KS 0558. Pri platení touto formou bude potrebné predložiť pri vydávaní rybárskych náležitostí výpis z účtu potvrdený peňažným ústavom.
10. Za oneskorené odovzdanie prehľadu o úlovkoch, alebo jeho nevrátenie, je sankcia nevydania povolenky na príslušný rok , resp. dodatočný členský príspevok vo výške 4,00 €.
11. Od 1. 1. 2018 je lov rýb povolený len na povolenie na rybolov platné na rok 2018 
12. Novoprijatý člen, ktorý dosiahol 18 rokov fyzického veku, platí zápisné vo výške 20,00 € , študenti 10,00 €. Toto ustanovenie platí aj pre bývalých členov, ktorých členstvo zaniklo oneskoreným zaplatením členského, resp. jeho nezaplatením .
13. Členovia SRZ si môžu zakúpiť aj povolenie na rybolov platné pre všetky revíry v rámci SRZ na základe žiadosti.
14. Dodatkové pstruhové povolenie si môže zakúpiť len ten člen, ktorý si kúpil miestne povolenie kaprové. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté pri vydávaní RN.

 

Detské povolenia /6 – 15 rokov/

1/ Detské povolenie kaprové na rybárske revíry v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec a revíry zahrnuté vo zväzovom povolení na kaprové vody /dve nálepky/ – 24,00 €.
2/ Detské povolenie na vody pstruhové v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 15,00 €.
3/Detské povolenie na kaprové vody v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 14,- €.
Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody uvedeného v bode č.3 sa počas prázdnin júl a august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love dieťa sprevádza.
Zápisné sa platí vo výške 2,- €

 

Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2018 – p r a v i d l á

1. Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou / 8 hod./ má každý člen MsO SRZ Lučenec okrem:
a/ Mládež do 18 rokov a ženy
b/ Členovia – po dovŕšení 62 rokov.
Táto skupina rybárov sa z vlastnej iniciatívy brigád zúčastniť môže.
b/ Zdravotne ťažko postihnutí členovia.
2. Členovia MsO SRZ Lučenec podliehajúci brigádnickej povinnosti /všetci členovia okrem tých čo sú uvedení v bode č.1/, dostanú pri vydávaní rybárskych náležitostí „Plán brigád na rok 2018“ na základe čoho sa brigád zúčastnia. Plán brigád bude zverejnený aj vo vývesných skrinkách a na internete – www.rybarstvonovohradu.sk. Účasť na brigáde bude zapísaná do členského preukazu.
3. Člen ktorý predpokladá, že sa z rôznych osobných dôvodov nebude môcť brigád zúčastniť, zaplatí pri preberaní rybárskych náležitostí na rok 2018 15,00 €, ako dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.
4.Členovia, ktorí si v roku 2017 nesplnili svoju brigádnickú povinnosť, resp. nevyplatili dodatočný členský príspevok v súlade s inkasom na rok 2017, zaplatia pri preberaní RN na rok 2018 dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO LC vo výške 20,00 €. V opačnom prípade im nebude vydané povolenie na rybolov pre rok 2018.
5. Člen môže miesto hore uvedených možností poskytnúť sponzorský dar v primeranej výške na niektoré z podujatí organizovaných MsO Lučenec, alebo na činnosť MsO.
6. Členovia, ktorí si nesplnia v roku 2017 jednu z hore uvedených možností, zaplatia pri preberaní rybárskych náležitostí na rok 2018 peňažnú čiastku 20,00 € , ako dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.
Poznámka: Cena hosťovacích povolení na rok 2018 vždy len na jeden revír:
Denná kaprová povolenka = 10,- €, týždenná = 40,- €. Pstruhová denná = 10,- €.
Pre nečlenov SRZ: Kaprová, alebo pstruhová denná = 17,- €, týždenná kaprová = 70,- €.
Hosťovačka pre deti kaprová denná = 2,- €, týždenná = 5,- €.

 

Toto inkaso bolo vypracované na základe Smernice RADY SRZ v Žiline a schválené na zasadnutí Výboru MsO SRZ Lučenec dňa 15.11.2017.