Brigády

Plán brigád na rok 2022 - Lučenec

Slovenský rybársky zväz Obvodná organizácia Lučenec
Plán brigádnickej činnosti ObO SRZ Lučenec na rok 2022.


Plnenie brigádnickej povinnosti bolo vypracované na základe Smerníc a Stanov SRZ a schválené na zasadnutí výboru OO SRZ Lučenec dňa 16.12.2021.

Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu / 8. hodín ( výlov rybníka, alebo dve brigády pri upratovaní a čistenia okolia vodných nádrží ) / má každý člen, okrem:
a/. mládež do 18 rokov a ženy
b/. členovia po dovŕšení 62 rokov  
c/. invalidní dôchodcovia  s preukazom ZŤP

Tieto skupiny sa z vlastnej iniciatívy môžu brigád zúčastniť.

Termíny konania brigád:
Január, Február, Marec 2022 - individuálne pri zamrznutí vodných plôch - sekanie otvorov v ľade, kladenie hniezd pre zubáče Zodpovedný: Výbor OO SRZ Lučenec
09. Apríl 2022

Štrkovisko Veľká nad Ipľom a Prefa Rapovce – začiatok 08.00 hod.
Jarné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu

Zodpovedný: Výbor OO SRZ Lučenec
23. Apríl 2022

VN Ľuboreč – začiatok 08.00 hod.
Jarné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu

Zodpovedný: Výbor OO SRZ Lučenec
Október, November 2022 individuálne výlovy chovných rybníkov Zodpovedný: Výbor OO SRZ Lučenec
19. november 2022

Štrkovisko Veľká nad Ipľom a Prefa Rapovce – začiatok 08.00 hod.
Jesenné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu

Zodpovedný: Výbor OO SRZ Lučenec
26. november 2022

VN Ľuboreč – začiatok 08.00 hod.
Jesenné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu

Zodpovedný: Výbor OO SRZ Lučenec
December 2022 individuálne pri zamrznutí vodných plôch - sekanie otvorov v ľade Zodpovedný: Výbor OO SRZ Lučenec

 

Upozorňujeme, že je potrebné doniesť členský preukaz, kde sa vyznačí účasť na brigáde.
Brigády sa môže zúčastniť každý člen SRZ aj mimo stanovených termínov a to na výlovoch rybníkov a zarybnení revírov, na príprave pretekov, sekanie otvorov v ľade a pod.
Sankcie z neplnenia brigádnickej povinnosti sú uvedené v inkase pre rok 2022.
Tieto termíny brigád sú záväzné a budú zverejnené vo vývesnej skrinke SRZ, na internetovej stránke www.rybarstvonovohradu.sk a v rybárskom dome v Lučenci.

Výbor OO SRZ Lučenec

 

 


Plán brigád na rok 2022 - Fiľakovo

Slovenský rybársky zväz Obvodná organizácia Fiľakovo
Plán brigád SRZ OO Fiľakovo na rok 2022

Plnenie brigádnickej povinnosti na rok 2022 bolo vypracované na základe smerníc Rady SRZ, Stanov SRZ a schválené na zasadnutí výboru MsO vo Fiľakove dňa 10.12.2021.

Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou /8 hodín/ má každý člen MsO SRZ Fiľakovo okrem

a/ mládeže do 18 rokov
b/ členovia po dovŕšení 62 rokov
c/ invalidní dôchodcovia s preukazom ZŤP

Táto skupina rybárov uvedených v bode a, b, c, sa z vlastnej iniciatívy môže brigád zúčastniť.

Na základe toho vypisujeme nasledovné termíny konania brigád:

14.5.2022 Veľké Dravce – jarné upratovanie, kosenie, čistenie okolia Zodpovedný: Ing. Jakubek Pavol, Dvorský Anton
20.5.2022 Veľké Dravce- príprava na súťaž (upratovanie) Zodpovedný: Kellner Fridrich, Nagy Ladislav
1.10.2022 Veľké Dravce- jesenné upratovanie, kosenie, pozbieranie smetí Zodpovedný: Dvorský Anton, Belko Milan
8.10.2022 Šiatorska Bukovinka- jesenné upratovanie, kosenie, pozbieranie smetí Zodpovedný: Kelemen Štefan, Kamensky Jozef

Všetky termíny brigád sú záväzné so začiatkom o 8:00 hod. na príslušnom mieste konania brigád.

Za brigádu sa považujú aj výlovy!!! Jar (marec) - Jeseň (október)

Kontakt – hospodár p. Španielka D. t. č. 0908905580, alebo predseda OOSRZ Fiľakovo p. Vojtech Szabó, č. t. 0905265805.
Konkrétne dátumy termínov budú uverejnené na webovej stránke MsO SRZ Lučenec.

Upozorňujeme, aby si každý člen priniesol na brigádu členský preukaz, do ktorého bude zaznamenaná účasť na brigáde.
Člen môže miesto hore uvedených možností poskytnúť sponzorský dar v priemernej výške na niektoré z podujatí organizovaných MsO Lučenec, alebo na činnosť MsO
Členovia, ktorí si nesplnia v roku 2022 jednu z hore uvedených možností zaplatia pri  preberaní rybárskych náležitosti na rok 2023 peňažnú čiastku 30,00 Eur, ako dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.

Vo Fiľakove dňa 10.12.2021 - Výbor OO SRZ Fiľakovo


Plán brigád na rok 2022 - Lovinobaňa

OBVODOVÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO  ZVÄZU V LOVINOBANI
PLÁN BRIGÁD ObO- SRZ. Lovinobaňa  NA ROK  2022.

28. MÁJA 2022 VN.  MÝTNA- čistenie, kosenie a úprava okolia revíru
18. JÚNA 2022 VN.  MÝTNA- čistenie, kosenie a úprava okolia revíru
10. SEPTEMBRA 2022 VN.  MÝTNA- čistenie, kosenie a úprava okolia revíru
OKTÓBER  2022 Prioritne podľa  požiadaviek  hospodára pána Španielku na výlov chovných revírov.

 

Začiatok brigád je o 8˚˚, pri bunke pod hrádzou na VN. Mýtna . Je potrebné priniesť si členský preukaz, a náradie (kosa, hrable, vidly   a pod.) Viac informácií je na inkase rybárskych náležitostí na rok 2022. a na internetovej  stránke www.rybarstvonovohradu.sk. Brigádnickej činnosti sa môže zúčastniť každý člen SRZ aj mimo stanovených termínov,
napríklad pri výlovoch a pri organizovaní pretekov a iných podujatiach v SRZ. V prípade otázok sa môžete kontaktovať osobne alebo telefonicky u zodpovedných
funkcionárov:

  • Juraj Ufrla - tel. 0908 913 257
  • Pavel  Popovič - tel. 0905 416 041
  • Daniel Španielka - tel.  0908 905 580

Tento plán brigád bol vypracovaný na základe Smerníc a Stanov SRZ.  Bol schválený na zasadnutí Výboru ObO- SRZ v Lovinobani  dňa 24.11.2021.