Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Lučenec

P O Z V Á N K A

Obvodná organizácia slovenského rybárskeho zväzu Lučenec   P O Z V Á N K A   na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 16.03.20 ...

Čítať ďalej

Vydávanie povolení

V roku 2024 sa budú vydávať rybarske povolenia nasledovne: Lučenec - 8.1.2024 - 12.1.2024 od 8:00 - 14:00h v rybárskom dome MsO SRZ Lučenec  &n ...

Čítať ďalej

P O Z V Á N K A

Obvodná organizácia slovenského rybárskeho zväzu Lučenec

 

P O Z V Á N K A

 

na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 16.03.2024 o 08:30 hod. v reštaurácii Hviezda v Lučenci.

 

Program:

1./ Zahájenie – otvorenie VČS.

2./ Voľba pracovného predsedníctva.

3./ Voľba návrhovej a mandátovej komisie.

4./ Kontrola uznesenia z VČS roku 2023.

5./ Správa o činnosti OO SRZ Lučenec za rok 2023.

6./ Návrh plánu práce OO SRZ Lučenec na rok 2024.

7./ Správa o finančnom hospodárení MsO SRZ Lučenec za rok 2023.

8./ Správa o zarybnení revírov za rok 2023, plán zarybnenia revírov na rok 2024, informácie o úlovkoch v roku 2023 v našich revíroch.

9./ Správa o činnosti rybárskej stráže a disciplinárnej komisie za rok 2023.

10./ Prestávka.

11./ Voľba delegátov na konferenciu MsO SRZ Lučenec.

12./ Diskusia.

13./ Správa mandátovej komisie.

14./ Uznesenie.

15./ Záver.

 

 

Výbor OO SRZ Lučenec

O nás

Vážení čitatelia, priatelia rybári!

Otvorili ste si webovú stránku Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej len MsO SRZ) v Lučenci, ktorá združuje záujemcov o výkon rybárskeho práva bývajúcich v okrese Lučenec a čiastočne v okrese Poltár. V posledných rokoch sa stali našimi členmi i rybári z okolia Hriňovej, Detvy a zo severnej časti okresu Veľký Krtíš.

V roku 2005 evidovala naša MsO 1894 riadnych členov (dospelí a mládež od 15 rokov) a 327 detí. V roku 2009 bolo členov 2071 a z toho 135 členov od 15 – 18 r. + 338 detí. Za rok 2011 – 2136, z toho 141 mládež a 304 detí, v roku 2012 sme mali 2173 členov, z toho 147 mládež a 302 detí. Počty členov SRZ Lučenec za rok 2013 sú nasledovné: dospelí 2146 členov + 313 detí do 15 rokov.  V roku 2014 sme mali 2169 členov + 309 detí do 15 rokov. V roku 2018 sme mali v evidencii až 2463 členov, z toho mládež 142 členov. Počet detí bol 409.

Organizačnými zložkami MsO SRZ Lučenec sú jednotlivé obvodné organizácie (ďalej OO) a to: OO Lučenec, OO Fiľakovo, OO Poltár a OO Lovonobaňa. Tieto sú riadené výbormi OO a celá MsO je riadená tzv. veľkým Výborom MsO v Lučenci.   V zmysle Stanov SRZ je najvyšším orgánom MsO SRZ v Lučenci konferencia, ktorá sa schádza raz za 1 rok. V jej právomoci je riešiť koncepčné záležitosti organizácie, voliť výbor MsO, kontrolnú komisiu a iných funkcionárov organizácie, schvaľovať ročnú účtovnú závierku, rozpočet organizácie a pod. . Medzi jednotlivými zasadnutiami konferencie MsO je najvyšším orgánom výbor MsO, ktorý má v súčasnosti 17 členov. Členmi tohto výboru sú jednak členovia predsedníctva MsO, ako aj zástupcovia jednotlivých OO.   V právomoci tohto výboru je riešiť všetky úlohy vyplývajúce s chodom organizácie, voliť predsedníctvo MsO, uzatvárať právne úkony, rozhodovať o domácom rybárskom poriadku, zostavovať inkaso rybárskych náležitostí a pod.   Výbor sa schádza pravidelne v 4 – 5 týždňových intervaloch.   Ako výkonný orgán MsO pracuje jeho predsedníctvo, ktoré je zložené z predsedu, tajomníka, podpredsedu, hospodára, účtovníka, pokladníka a v súčasnosti je posledným členom predseda z OO Fiľakovo.   Úlohou predsedníctva je zabezpečiť výkon rozhodnutí výboru MsO a v neodkladných veciach vydávať rozhodnutia. Takéto rozhodnutia však podliehajú následnému schváleniu výborom MsO. Predsedníctvo sa schádza pravidelne 1 krát do mesiaca.   Štatutárnymi zástupcami organizácie sú predseda a tajomník, ktorí zastupujú organizáciu navonok a sú oprávnení v mene organizácie vykonávať právne úkony v zmysle uznesení výboru MsO.  

Ako nezávislý orgán pracuje trojčlenná kontrolná komisia, ktorá je oprávnená kontrolovať činnosť všetkých orgánov organizácie, resp. jej funkcionárov. V prípade zistenia pochybenia je oprávnená na tieto upozorniť výbor MsO, resp. konferenciu MsO a zároveň navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.   Pomocnými orgánmi výboru MsO sú odbory a komisie, ktoré podliehajú výboru MsO.   Jeden z najdôležitejších odborov je odbor pre čistotu vôd, ktorý pracuje pod vedením rybárskeho hospodára.   Ďalším pomocným orgánom je odbor pre rybársku stráž, ktorý má v súčasnosti 61 členov.   Samostatnou komisiou je trojčlenná disciplinárna komisia, ktorá rieši priestupky zistené a nahlásené rybárskou strážou a ukladá tresty za tieto priestupky v zmysle stanov SRZ a disciplinárneho poriadku SRZ.   Na úseku hospodárskej činnosti je potrebné zmieniť sa o vlastnej produkcii rybích násad, ktorá je uskutočňovaná v chovných rybníkoch. Táto produkcia je zameraná najmä na chov kapra a sprievodných druhov rýb ( zubáč, šťuka, tolstolobík a pod.).  

Zostavil: JUDr. Ľubomír Víťaz, predseda MsO SRZ v Lučenci.

OSTATNÉ NOVINKY

Video:
História MsO SRZ Lučenec


Fotogaléria:
Preteky Uhorské 7.5.2022


Sledujte nás aj na facebooku: