Ipeľ č.7

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Ipeľ č.7
3-1280-4-1

50,4 km

I.

Samotný Ipeľ – 13,4 km, ostatné prítoky Poltarica, Uhorštiansky p., Ozdínsky p. majú 37 km, hĺbku 0,2-1m, šírku priemerne 4 m, zatienenie 80% /vŕba, jelša/. Stavadlo v obci Málinec, Rovňany, výška brehov 0,5.-1m, 15% regulovaný. V lete málo vodnatý. Prietok vylepšovaný z VN Málinec, Tíšiny sa striedajú s prúdmi, dno – piesok, štrk. Výskyt plosky, mihule. Zdroje znečistenia sú: ČOV, mestské a obecné vyústenie kanálov, Sklárne Poltár a Málinec. Tok je z rybárskeho hľadiska atraktívny. Lovia sa najmä: pstruh potočný, zriedkavo lipeň. Sprievodnou rybou je jalec a ostriež.