Ostatné vodné plochy

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Kúpna Baňa
3-1800-1-1

2 ha

I.

Vodná plocha vznikla po ťažbe hliny. Hĺbka 0,5-5 m, v priemere 4 m. Dno hlinité, brehy členité. Brehový porast – vŕba, breza, jelša, borovica – spolu cca 70%. Revír má miestny význam. Zarybňuje sa hlavne kaprom, zubáčom a šťukou, vyskytuje sa i sumec.

Štrkovisko
Trebeľovce
Láza
3-4050-1-1

3 ha

I.

Jedná sa o dve štrkoviská /2 ha a 1 ha/ vzdialené od seba cca. 300 m. Hĺbka 0,5-2,5 m, v priemere 1,8 m. Dno štrkové, zabahnené. Brehy členité, na 70% s brehovým porastom, väčšinou s výskytom vŕby. Hladina kolíše podľa výšky spodných vôd. Je miestneho charakteru. Nachádza sa tu väčšina nížinných druhov rýb.

Štrkovisko
Veľká n./ Ipľom
č. 1

14 ha

I.

Hĺbka 0,5-3 m, v priemere 2,5 m. Dno štrkové, piesčité, miestami zabahnené. Brehy členité, na 50% s brehovým porastom, väčšinou s vŕbou. Výška hladiny kolíše v závislosti na hladine spodných vôd. Do štrkoviska sú zaústené melioračné kanály z okolitých polí /3 spodné, jeden vrchný/. Štrkovisko má vybudované vypúšťacie zariadenie povrchové. Revír je atraktívny. Okrem kapra, šťuky a zubáča tu možno uloviť i sumca, amura, tolstolobika, pleskáča a iné nížinné druhy rýb.

Štrkovisko
Velká n.I. č.2
3-4261-1-1

3,8 ha

I.

 

Hĺbka 1-5m, v priemere 4m. Dno – štrk, piesok. Brehy málo členité, bez brehového porastu. Hladina kolíše podľa úrovne spodných vôd. Atraktívny. Vyskytujú sa tu všetky bežné nížinné druhy rýb. Bol sem nezodpovednými rybármi dovezený sumček americký, ktorý sa masovo rozmnožil.

 

Štrkovisko Rapovce
3-4200-1-1

3 ha

I.

Hĺbka 0,5-3 m, v priemere 2m. Dno štrkové s nánosom bahna. Brehy málo členité, bez vyšších drevín. Hladina kolíše podľa úrovne spodných vôd. Revír je miestneho charakteru. Loví sa kapor, zubáč, šťuka, karas, pleskáč.