Výbor

Zloženie výboru MsO SRZ Lučenec na roky 2022 - 2026

a) Členovia predsedníctva MsO

b) Ďalší členovia výboru:

Pavel Popovič – vedúci rybárskej stráže

Tomáš Śpanielka – pomocný hospodár

Matej Bella – kultúrny referent

Ladislav Kusnyír – športový referent

Stanislav Novotný - kronikár

Eva Ufrlová – členka, tajomníčka OO Lovinobaňa

Ing.Pavel Jakubek – člen, tajomník OO Fiľakovo

Ondrej Foldi – člen, predseda OO Poltár

 Zoltán Miklóš – člen, predseda OO Lučenec

 Patrik Rybár – člen, tajomník OO Lučenec

Kontrolna a revízna komisia:

Ing.Ladislav Jačmeník – predseda  č.t.  0905 650 126

Členovia komisie: Roman Grebáč, ing.Marian Nagy

Disciplinárna komisia:

Štefan Mihály – predseda  č.t. 0907 817 159

Členovia: Marian Bodnár,  Patrik Rybár